Preskočiť na obsah

Správne poplatky

Na základe zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, upravujúceho správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania obce je stanovený Sadzobník správnych poplatkov

Položka 2

 c)  osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov za každú stranu                    2€

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                         2 €        

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)                    7,00 €

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

  • týždenný    3,00 €
  • mesačný        5,00 €
  • ročný            10,00 €
  • trojročný      25,00 €