Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Zuzana Macová

Hlavný kontrolór

0905 855 235

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Zodpovedná osoba na preverenie oznámenia protispoločenskej činnosti

Osobou, ktorá v obci Osuské plní úlohy zodpovednej osoby podľa vybraných ustanovení zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v zmysle §10 ods. 1 tohto zákona hlavná kontrolórka. Hlavná kontrolórka plní tieto úlohy aj vo vzťahu k rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorá je v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti obce Osuské.