Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Osuské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 204-2023 Z. z. o vyhlásení volieb do NR SR (670.55 kB)

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. (Voľba poštou)

Volebný okrsok a volebná miestnosť pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 30. septembra 2023:

Volebný okrsok č. 1
– volebná miestnosť: zasadacia miestnosť Obecného úradu, súp. č. 38, 90612 Osuské

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: krstenikova.osuske@gmail.com

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: krstenikova.osuske@gmail.com

Starosta obce v zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval do funkcie zapisovateľa okrskovej volebnej  komisie:

         Máriu Kršteníkovú

tel. 0346587217 , mobil: 0904108391

e-mail: krstenikova.osuske@gmail.com