Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady