Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2022
Kategória

Prílohy