Všeobecne záväzné nariadenie č. 5-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh

Zverejnené
30. novembra 2022
Kategória

Prílohy