Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osuské

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Prílohy