Výzva na deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako príslušný orgán
podľa § 3 ods.1 písm. c) v spojení s prílohou č.1 zákona č.35512007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len, zákon
č. 35512007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky
povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č.355/2007 Z.z.
vyzýva na realizáciu  tohto o p a t r e n i a :
vykonat‘ deratizáciu
(reguláciu živočíšnch škodcov)
v termínr od l.10. 2020 do 15.11.2020

Deratizácia škodcovRUVZ