Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) ass 21 písm. a) v nadväznosti na $ 21 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 1.7.2022 do odvolania

nebezpeč.vznik.požiarov