USMERNENIE pre RODIČOV žiakov ZŠ v Osuskom

Vážení rodičia!
      V súčasnej situácii, keď na základe rozhodnutia štátnych orgánov, sú zatvorené školy
a školské zariadenia, sa vyučovanie uskutočňuje prostredníctvom sociálnych sietí, telefónov alebo
iných médií.
Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na takomto vyučovaní. Rodičia zase majú povinnosť účasť na
vyučovaní zabezpečiť. To znamená, že dieťa má byť pripravené na vyučovanie o 8.00 hod., ako keby
bolo v škole. Je dôležité si uvedomiť a vysvetliť deťom, že v žiadnom prípade nemajú prázdniny.
Aby sme predišli nedorozumeniam a obchádzaniu tejto povinnosti výhovorkami typu „moje
dieťa ešte spí“, bol vypracovaný nasledovný harmonogram vyučovania, platný od stredy 15. apríla
2020:
Tr. učiteľka Mgr. Dana Jamrichová – vyučovanie cez facebook, príp. telefón :
     1.ročník
Od 11.00 hod. 1. skupina: Černeková Mia, Hamerlík Alex, Olšovský Jaroslav, Valášková Lucia
Od 13.00 hod. 2 skupina: Kršteníková Lea, Macková Kristína
     3.ročník
Od 8.30 hod. 1. skupina: Jánošíková Klaudia, Reháková Ivana, Olšovský Samuel, Zlámala Šimon
Od 9.30 hod. 2. skupina: Knotková Michaela, Olšovská Valéria, Mihalovič Daniel, Kalenská Sarah

     Výučba anglického jazyka pre tretiakov bude v stredu o 15.00 hod. s pani učiteľkou Mgr. Khúlovou,
spôsob kontaktu žiakom oznámi p. učiteľka Mgr.Khúlová.

Tr. učiteľka Mgr. Lucia Khúlová – vyučovanie cez Skype príp. facebook:
     2.ročník
Od 12.00 hod. 1. skupina: Barcaj Jakub, Olšovská Nela, Šefčík Dárius
Od 13.00 hod. 2. skupina: Zeman David
     4. ročník
Od 8.00 hod. 1. skupina: Králiková Dominika, Macová Natália, Olšovský Dominik, Sendrei Róbert
Od 9.00 hod. 2. skupina: Rehák Tobias, Zemanová Samanta, Malíková Diana, Drinka Dominik

Vo vyučovaní prvouky, prírodovedy a vlastivedy prichádza k zmene vyučujúceho, každá triedna
učiteľka bude učiť tieto predmety vo svojej triede, úlohy teda zasielajte svojej triednej učiteľke.
ŠKD a výchovné predmety bude zasielať pani vychovávateľka Martina Králiková doterajším
spôsobom.
Prípadné zmeny Vám budú vždy včas oznámené.

     Vážení rodičia, i keď sa zmenila forma vyučovania na online vyučovanie, každý žiak je povinný
sa ho zúčastňovať a posielať vypracované úlohy. Triedne učiteľky si budú zaznamenávať účasť na
vyučovaní, žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať vyučovania, budú mať neospravedlnené hodiny so
všetkými dôsledkami.
Veríme, že zodpovednosť a vzájomná spolupráca pri vzdelávaní našich žiakov je v záujme
nielen učiteľov, ale aj všetkých rodičov.

     Mgr. Dana Jamrichová
   poverená riadením školy