Úradná tabuľa

 • Záverečný účet obce Osuské a rozpočtové hospodárenie za rok  2020

2020-Záverečný účet-Osuské

zverejnené 20.04.2021,  Mária Kršteníková

 

 

 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

zverejnené 07.04.2021,  Mária Kršteníková

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici VYZÝVA na realizáciu opatrenia – VYKONAŤ DERATIZÁCIU (reguláciu škodcov) v termíne  08.04.2021  –  17.05.2021

      Deratizácia

zverejnené 01.04.2021,  Mária Kršteníková

 • Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav k katastrálnom území Osuské

          Verejná vyhláška č. 2/2021

Úradný list – Verejná vyhláška č.2-2021

zverejnené 08.02.2021,  Mária Kršteníková

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam Zuzana Zemanová 29.1.2021

uverejnené: 29.01.2021,   Mária Kršteníková

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam D.Zemanová  4.1.2021

uverejnené: 4.1.2021,   Mária Kršteníková

 • Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby  „SA-Osuské, Za humnami – NNv, NNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Osuské

Kolaud.rozh.ZsDis

uverejnené: 17.12.2020  , Mária Kršteníková

 

 •  Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH

VZN042020Miest.D,odpady na 2021 návrh

uverejnené 20.11.2020, Kršteníková Mária

 

 

 • O Z N Á M E N I E

o zámere obce Osuské odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Zámer odpr.manž.Rehušovi

uverejnené 18.11.2020,  uverejnila Kršteníková Mária

 

 

 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania             

ZsD-KRVV-Osuske Za humnami

13.10.2020

 

 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam O.Daniel 27.8.2020

Oznam Kopúnek F. 2.9.2020