Úradná tabuľa

 Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH

VZN042020Miest.D,odpady na 2021 návrh

uverejnené 20.11.2020, Kršteníková Mária

O Z N Á M E N I E

o zámere obce Osuské odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Zámer odpr.manž.Rehušovi

uverejnené 18.11.2020,  uverejnila Kršteníková Mária

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania             

ZsD-KRVV-Osuske Za humnami

13.10.2020

 

 

 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam O.Daniel 27.8.2020

 

Oznam Kopúnek F. 2.9.2020