Úradná tabuľa

  • Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav k katastrálnom území Osuské

          Verejná vyhláška č. 2/2021

Úradný list – Verejná vyhláška č.2-2021

zverejnené 08.02.2021,  Mária Kršteníková

 

 

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam Zuzana Zemanová 29.1.2021

uverejnené: 29.01.2021,   Mária Kršteníková

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam D.Zemanová  4.1.2021

uverejnené: 4.1.2021,   Mária Kršteníková

  • Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby  „SA-Osuské, Za humnami – NNv, NNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Osuské

Kolaud.rozh.ZsDis

uverejnené: 17.12.2020  , Mária Kršteníková

 

  •  Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH

VZN042020Miest.D,odpady na 2021 návrh

uverejnené 20.11.2020, Kršteníková Mária

 

 

  • O Z N Á M E N I E

o zámere obce Osuské odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Zámer odpr.manž.Rehušovi

uverejnené 18.11.2020,  uverejnila Kršteníková Mária

 

 

  • Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania             

ZsD-KRVV-Osuske Za humnami

13.10.2020

 

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností 

Oznam O.Daniel 27.8.2020

Oznam Kopúnek F. 2.9.2020