Spracovanie osobných údajov (GDPR)

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“ ) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ), upravuje sa informačná povinnosť spracovateľov osobných údajov fyzických osôb. V zmysle §19 ods. 1 a 2 zákona, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie: 
 
Prevádzkovateľ:          Obec Osuské                                               
                                     Sídlo: ul. E. Lehockého 38, 90612 Osuské                                                                                       tel.: 034/6587217                                               
                                     e-mail: obec.osuske@gmail.com
 
Zodpovedná osoba:     Oľga Michálková                                               
                                       e-mail: obec.osuske@gmail.com                                                                                                   ul. E. Lehockého 38, 90612 Osuské
 
Účel spracúvania osobných údajov:
           Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom plnenia                 zákonných povinností a za účelom informovania občanov.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:    
          -Podľa §13 ods.1 písm. c) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné  na                  splnenie zákonných  povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov.            Ide pritom najmä o tieto osobitné       právne predpisy:   
                – Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení   
                – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov   
                – zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   
                – zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri                          obyvateľov Slovenskej republiky   
                – zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a ďalšie právne predpisy
                  upravujúce pôsobenie obcí.   
           -Súhlas dotknutých osôb
 
Príjemcovia získaných osobných údajov:                   
TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava                   
Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava                   
RH-COM s.r.o. 760 906 32 Jablonica – prevádzka kamerového systému
 
Prenos do tretích krajín                    Neuskutočňuje sa.
 
Doba uchovávania osobných údajov:                   
Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušným zákonom,  v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.
 
Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:                   
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol plniť požiadavky ukladané  mu príslušnými záväznými právnymi predpismi.  V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude toto možné.
 
Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:                   
TOPSET Solutions s. r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava                   
Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5 841 04 Bratislava                   
RH-COM s.r.o. 760 906 32 Jablonica – prevádzka kamerového systému
 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:   
 • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby        Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré  sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.     
• Právo na opravu osobných údajov.       
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné  údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba        právo na doplnenie neúplných osobných údajov.     
• Právo na prenosnosť osobných údajov       
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje  ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné   
• Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený     
• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov     
• Právo namietať spracúvanie osobných údajov       
 
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba  odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:     
• Právo na vymazanie osobných údajov     
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov       
 
Aby prevádzkovateľ preukázal súlad so Zákonom, je povinný spracovávať osobné údaje
v súlade so zásadami uvedenými v § 6 až 13 Zákona a splniť si informačnú povinnosť.
• Zásada obmedzenia účelu       
Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej  ich nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;     
• Zásada minimalizácie osobných údajov       
Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný  účelom, na ktorý sa spracúvajú.     
• Zásada správnosti       
Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované     
• Zásada minimalizácie uchovávania       
Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa uchovávajú dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie     
• Zásada integrity a dôvernosti       
Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných  údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.     
• Zásada zodpovednosti         
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných  údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.       
• Zásada zákonnosti         
Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, teda na základe konkrétneho právneho základu a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.     
• Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní uplatňovaním §19 ods. 1 a 2 Zákona tým, že ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:         
-identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,         
-kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,         
-účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania  osobných údajov,         
-oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom  základe (podľa § 13 ods. 1 písm. f)),         
-identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,         
-doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia      -o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov         
-o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene a na  základe pokynov prevádzkovateľa
 
Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní aj poskytnutím informácie dotknutým osobám o ich právach:   
-právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,   
-právo na opravu osobných údajov,   
-právo na vymazanie osobných údajov   
-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,   
-právo namietať spracúvanie osobných údajov,   
-právo na prenosnosť osobných údajov,   
-právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,   
-právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov