Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Osuskom, ktoré sa uskutoční dňa 9.decembra (streda), o 19,00 hodine, v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom

POZVÁNKA na zasadnutie OZ 9.12.2020