Platné VZN obce

Platné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce zoradené chronologicky podľa rokov vydania.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

VZN012020 ochr.pásme pohrebiska

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

VZN022020 čas predaja schválené

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020 o organizácií miestneho referenda v obci Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

VZN032020 miestne refer schvál.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

VZN042020Miest.D,odpady na 2021

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o dotáciách z rozpočtu obce. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

  VZN 012019 dot.z rozp.obce

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške a účele použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, ŠKD pri ZŠ a MŠ Osuské na území obce Osuské, ktoré je na základe rouhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 VZN 0219šk.str.,ŠKD,MŠ

 

 • Všeobecné záväzne nariadenie č.4/2019 o dani z nehnuteľnosti.  Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

VZN419 DzN na2020 schv.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Osuské. Celé znenie je možné stiahnuť si tu ⬇

VZN 012017 MZ znečist

 

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇VZN 022016 odpady
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií. Cele znenie je k dispozícii tu ⬇      VZN 2_2015 plagát.plochy
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇ VZN 4_2015 zápis do ZŠ

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014  o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇   VZN 02 14det ihrisko
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o verejnom poriadku. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇  VZN 1_2010 o verej.poriad.
 • Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007 o miestnych komunikáciách. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇ VZN 2 07miestne komunik
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
  a sociálnej kurately finančného charakteru. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇VZN 1 06 Kuratela
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22 /2002 o niektorých podmienkach držania psov ⬇ VZN 22 o psoch