Platné VZN obce

Platné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce zoradené chronologicky podľa rokov vydania.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska. Cele znenie je k dispozícii tu ⬇

                   VZN012020-ochr.pás.pohrebiska

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o dotáciách z rozpočtu obce. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

          VZN_01_2019_dot_z_rorp_obce

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške a účele použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, ŠKD pri ZŠ a MŠ Osuské na území obce Osuské, ktoré je na základe rouhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

         VZN_02_19_ŠJ

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

         VZN3-19Miest.D2020-schv.

 • Všeobecne závezné nariadenie č.4/2019 o dani z nehnuteľností. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

          VZN419-DzN-na2020-schv.

 • Všeobecne záväzné na riadenie č. 1/2018 určuje výšku a účel dotácie použita dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, ŠKD pri ZŠ a MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské , ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.  Celé znenie je možné si stiahnuť tu ⬇

               VZN_0118šk_st_ŠKD_MŠ

 •  Dodatok k VZN 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Celé znenie je možné si stiahnuť tu ⬇

                  Dod_2_k_VZN_3_2016

 • Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Osuské. Celé znenie je možné stiahnuť si tu ⬇

                 VZN_012017_Mal_zdr_znecis

 • Všeobecne závezné nariadenie č.2/2017 o výške dotácie na prevádzku a mzdy ZŠ a MŠ Osuské. VZN určuje výšku a účel dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej jedálni, Škd pri ZŠ a MŠ Osuské so sídlom na území obce Osuské,ktoré je na základe rozhodnutia MŠ SR zaradená do siete škôl a školských zariaden MŠ SR. Cele znenie je možné stiahnuť si tu ⬇

                  VZN_022017_MS_SKD

 • Dodatok 1 k VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Celé znenie je možné si stiahnuť tu ⬇

                  Dod_1_k_VZN_3_2016

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste obce Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

                 VZN_012016_trh.miesto

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

                     VZN3_16_MiestD17

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií. Cele znenie je k dispozícii tu ⬇      VZN_2_2015_PLAGATY
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇   VZN_3_15_DANE2016 
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇  VZN_4_2015
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o sociálnych službách.Celé znenie je k dispozícii tu ⬇  VZN0114_socialne_sluzby
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014  o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇   VZN_deti_ihrisko
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇  VZN3_14_Miest_D2015 
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o dani z nehnuteľností. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇  VZN4_14_DzN_na2015 
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka v materskej škole, ŠKD a v  školskej jedálni. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o príspevkoch v školských zariadeniach. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o verejnom poriadku a čistote v obci. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o výške dotácie na prevádzku ZŠ a MŠ Osuské. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

                 VZN6_09

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o poskytovaní dotácií. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o  trhovom mieste. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru. Celé znenie je k dispozícii tu ⬇