Oznam ZŠ Osuské

Hodnotenie žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Osuské oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 a aktualizácii 20.04.2020 a po prerokovaní a odporúčaní v pedagogickej rade rozhodla o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.

1. Predmety, ktoré boli doteraz klasifikované známkou a  budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovom „absolvoval/a“, sú tieto:

   • Výtvarná výchova

   • Telesná a športová výchova

   • Hudobná výchova

   • Pracovné vyučovanie

   • Informatika

   • Etická/Náboženská výchova

2. Všetky predmety v 1. ročníku budú na koncoročnom vysvedčení hodnotené slovne.

3.  V 2. – 4. ročníku budú ostatné predmety hodnotené na koncoročnom vysvedčení známkou.

4. Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania na školách získava učiteľ najmä:

   • z portfólia žiackych prác a  úrovne vypracovania úloh,

   • z aktívneho zúčastňovania sa na online vyučovaní,

   • z rozhovorov so žiakmi,

   • z konzultácií s rodičmi,

   • z projektov žiakov,

   • spoločne so zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní a včasného posielania spätných väzieb s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

5. Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj polročné známky z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02. do 10.03.2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 11.03. do 06.04.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušilo známkovanie.

6.  Žiakov ZŠ a ich rodičov upozorňujeme na kritériá postupu žiakov do vyššieho ročníka:

   • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie tých žiakov ZŠ, ktorí si zo subjektívnych dôvodov neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Preskúšanie je možné uskutočniť najskôr dva mesiace po obnovení  vyučovania v školách najneskôr však do 31.8.2020 ak o preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

   • V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dosiahli nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020 ak o preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

Mgr. Dana Jamrichová, poverená riaditeľka ZŠ