Oznam

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici  ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode Senica dňom 26.05.2020 od 08:00 hod.

Odvolanie času zvýšeného nebezpeč_požiaru