Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020

 

     Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva
MŠVVaŠ SR bolo umožnené otvorenie niektorých typov škôl od 1. júna 2020. Obec Osuské,
ako zriaďovateľ , na základe rozhodnutia starostu od tohto dátumu otvára materskú a
základnú školu.
Časový interval fungovania školy a škôlky bude od 7.00 do 15.00 hod.
Stravovanie v školskej jedálni budú môcť využívať len deti a žiaci prítomní v škole a škôlke.

– Vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov materskej školy len s rúškom.
– V prípade podozrenia alebo karantény je rodič(zákonný zástupca) povinný bezodkladne
nahlásiť tento stav riaditeľke alebo učiteľke.
Podozrenie na ochorenie:
1. zvýšená teplota
2. kašeľ
3. zvracanie, hnačka
4. vyrážka
5. strata chuti, čuchu
6. infekcia dýchacích ciest
Takéto dieťa NESMIE vstúpiť do priestorov materskej školy.
– Ak v priebehu dňa vznikne podozrenie na ochorenie, dieťa musí byť izolované od kolektívu
a musí v sprievode rodiča (zákonného zástupcu) opustiť budovu a priestory materskej školy.
– Pri potvrdení ochorenia musí MŠ nahlásiť tento stav na RÚVZ a ďalej postupovať podľa jeho
usmernenia.
– Výchovno-vzdelávacia činnosť sa bude vykonávať podľa podmienok a počasia prevažne
v exteriéri materskej školy. Deti musia mať pokrývku hlavy, oblečenie a obuv prispôsobené
poveternostným, miestnym a vonkajším  podmienkam.
– Deti si nesmú nosiť vlastné hračky ani iné predmety, či potraviny z domu.
– Stravovanie detí bude prebiehať ako pred prerušením dochádzky.
– V materskej škole budú odpočívať v odpoludňajších hodinách iba deti zamestnaných
rodičov

– Nástup detí do materskej školy bude podmienená prihlasovacím lístkom so súhlasom alebo
nesúhlasom a podpisom rodiča(zákonného zástupcu). Tento obdržíte do poštovej schránky.
Vyplnený lístok treba odovzdáte do 26.5.2020 p. Valáškovej (Osuské 83) do poštovej
schránky. Po tomto termíne prihlásenia dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia počas trvania pandémie COVID-19

– Vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov materskej školy len s rúškom.

Pri preberaní detí do materskej školy

1. Vstup dieťaťa do budovy v sprievode jednej osoby (rodiča) z jednej domácnosti
2. Následný vstup ďalšieho dieťaťa s rodičom až po odídení prvej osoby z budovy
3. Pri vchode si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruky
4. Poverená osoba (zamestnanec ZŠ s MŠ) odmeria teplotu bezdotykovým teplomerom
a zaznamená ranný filter, ktorý následne rodič(zákonný zástupca) podpíše
5. Do skrinky uloží náhradné rúško a hygienické vreckovky
6. Rodič(zákonný zástupca) vyzlečie a prezuje dieťa, ktoré odchádza v sprievode učiteľky
do umyvárne a rodič odchádza z budovy. Max. čas zdržania rodiča v šatni 10 min..
7. Dieťa si umyje ruky, osuší papierovými utierkami a prechádza do triedy do kolektívu.

Pri odovzdávaní detí domov

1. Rodič(zákonný zástupca) pred vstupom zazvoní a počká na vyzvanie na vstup do
budovy
2. Vydezinfikuje si ruky a preberie si dieťa od učiteľky
3. Prezuje a oblečie si dieťa a odchádza von z budovy. Max. čas zdržania sa v šatni
10min.

Bc. Miriam Halabrínová
Zástupkyňa pre MŠ