Obecný úrad

 Zamestnanci obecného úradu:

Jaroslava Černeková  – samostatný referent – správa a vedenie agendy rozpočtu, účtovníctva, evidencia  majetku, transférov, zverejnenie faktúr, objednávok, zakázok

Oľga Michálková     – samostatný referent – správa a vedenie agendy miestnych daní, poplatkov, miezd,  vedúca školskej jedálne

Mária Kršteníková – samostatný referent –správa registratúry úradu, evidencia obyvateľov  a hrobových miest, správa webového sídla obce

Erika Černeková   – upratovačka

Marcel Herasimov – robotnícke a údržbárske práce, vodič