Navrhované VZN

Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NÁVRH

VZN042020Miest.D,odpady na 2021 návrh

 

uverejnené 20.11.2020, Kršteníková Mária