Dôležité informácie

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Pomáhajú zachovávať biodiverzitu a predchádzať klimatickým zmenám.
Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Bez lesa a jeho produktov by človek pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.
Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Vysokú rozmanitosť všetkých foriem života (biodiverzitu) podmieňuje naša geografická poloha na rozhraní medzi Karpatmi a Panónskou nížinou, zložitá geologická stavba, veľká rôznorodosť geomorfologických, pôdnych, hydrologických a klimatických pomerov. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie, je na nás snažiť sa minimalizovať riziko vzniku katastrofických situácií a ich dopad na lesné ekosystémy.
Jedným z nepriaznivých faktorov, ktorý negatívne ovplyvňuje všetky funkcie lesa sú lesné požiare, ktorých environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

  Viac informácií o opatreniach na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi  ➡➡➡➡  POŽIARE   ⬅⬅⬅⬅

 

uverejnila: Mária Kršteníková, 19.03.2021