Ako vybavíte

Prihlásenie k trvalému pobytu

Osoba , ktorá sa prihlasuje k pobytu predloží:

-tlačivo ,,Prihlasovací lístok na trvalý pobyt˝

-tlačivo,,Oznámenie zmeny pre REGOB˝

-tlačivo˝Odhlasovací lístok˝

sú k dizpozícii na OcÚ

Ďalej je potrebné doložiť:

-občiansky preukaz prihlasujúceho sa

-rodní list

-list vlastníctva na stavbu, kde sa chcete prihlásiť, resp. súhlas vlastníka s prihlásenim k trvalému pobytu

 

Obecný úrad vydá potvrdenie o trvalom pobyte.

Odhlásenia z miesta predchádzajúceho trvalého pobytu vykoná úrad, kde sa prihlasujete.

 

 

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Osoba prihlasujúca sa k pobytu predloží:

-tlačivo,,Prihlasovací lístok na prechodný pobyt˝

-tlačivo,,Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB˝

sú k dizpozícii na OcÚ

Ďalej je potrebné doložiť:

-občiansky preukaz prihlasujúceho sa

-rodný list

-list vlastníctva na stavbu, kde sa chcete prihlásiť, resp. súhlas vlastníka s prihlásením k prechodnému pobytu.

Prechodný pobyt sa prihlasuje na dobu určitú a končí uplynutím doby.

Obecný úrad vydá potvrdenie o prechodnom pobyte.