Zámer obce Osuské na prenájom nebytových priestorov

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 14. 12. 2017

O Z N Á M E N I E o zámere obce Osuské na prenájom svojho majetku podľa ust. § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

Oznámenie o zámere dať do prenájmu svoj majetok si môžete stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu